250 Hoffmann, H. "Pierino-Porcospino. Tradotto da Gaetano Negri"